مرکز آمار ایران منتشر کرد
پیش بینی رشد جمعیت کشور تا افق ۱۴۳۰